Ngày 18/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2017 và thay thế cho Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013.

Triển khai nhiệm vụ công khai thông tin về bảo vệ môi trường theo quy định tại Khoản 5 điều 14 Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong công khai các thông tin về hiện trạng môi trường năm 2016 của Khu kinh tế Vân Phong và Khu công nghiệp Suối Dầu./.

Thực hiện nhiệm vụ công khai thông tin về môi trường theo quy định tại điều 131 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong công khai các thông tin về môi trường tại Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp như sau: