TIEPNHAN.jpg (51 KB)

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là một hoạt động hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nghị quyết số 29/NQ-TW Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (Khóa XI) đã chỉ rõ một trong các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam là “Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập”; đã được các cơ quan, đơn vị tổ chức đồng bộ, rộng khắp trong cả nước nhiều hoạt động cụ thể diễn ra hàng năm với những chủ đề khác nhau.