Theo Công văn số 790/STP-KSTTHC ngày 25/4/2014 của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện báo cáo định kỳ công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Ban) báo cáo tình hình thực hiện tại cơ quan năm 2016 như sau
Thực hiện Công văn số 910/UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thời gian gửi báo cáo cải cách hành chính (CCHC) định kỳ và Công văn số 932/SNV-CCHC ngày 11/5/2012 của Sở Nội vụ Khánh Hòa về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo CCHC định kỳ; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Ban) báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC 06 tháng đầu năm 2017 tại cơ quan như sau
Kế hoạch Cải cách hành chính của BQLKKTVP năm 2017
Năm 2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã có nhiều cải tiến trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, trong đó chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân luôn được chú trọng nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng; tuy nhiên, kết quả Chỉ số mức độ hài lòng của Ban đạt 75.97%, qua đó vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác phục vụ công dân.
  • 1
  • 2
  • Trang 1/2