Chiều 13-10-2016, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Ông Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và 300 doanh nghiệp tham dự hội nghị.

Thực hiện Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đề nghị các Doanh nghiệp thực hiện khai trình việc sử dụng lao động và báo cáo tình hình thay đổi lao động, cụ thể như sau:

Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và Quy chế Thi đua, Khen thưởng đối với doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vân Phong và các Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa do Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-KKT ngày 17/6/2015; Trong đó có quy định: Các tập thể, cá nhân có quyền và nghĩa vụ tham gia các phong trào thi đua, đăng ký giao ước thi đua,  xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua làm cơ sở bình xét các danh hiệu thi đua trong năm.
Thông tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư  và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam