Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong
Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh Khánh Hòa, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã triển khai tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính cơ quan, ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, Quy chế quản lý và thực hiện công tác CCHC, Bảng chấm điểm thực hiện CCHC của cơ quan gắn với công tác đánh giá công chức và xếp loại thi đua khen thưởng hàng năm để triển khai thực hiện. Đồng thời, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính, đó là:
Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Thông tư số 16/2015/TT-BKH ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam, nhằm tạo điều kiện cho việc tiếp nhận và trả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông được ổn định, nề nếp và đúng theo quy định, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã xây dựng Quy chế giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan gồm có 08 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch - đầu tư ngoài ngân sách và đã được  UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 06/6/2016.
Cải cách hành chính là một nhiệm vụ quan trọng, cần thiết cần phải thực hiện thường xuyên và lâu dài nhằm không ngừng nâng cao, hoàn thiện về tổ chức bộ máy và đảm bảo thực thi mọi nhiệm vụ mà Nhà nước giao cho.