Kế hoạch Cải cách hành chính của BQLKKTVP năm 2017
Năm 2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã có nhiều cải tiến trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, trong đó chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân luôn được chú trọng nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng; tuy nhiên, kết quả Chỉ số mức độ hài lòng của Ban đạt 75.97%, qua đó vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác phục vụ công dân.
Quyết định ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong
Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh Khánh Hòa, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã triển khai tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính cơ quan, ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, Quy chế quản lý và thực hiện công tác CCHC, Bảng chấm điểm thực hiện CCHC của cơ quan gắn với công tác đánh giá công chức và xếp loại thi đua khen thưởng hàng năm để triển khai thực hiện. Đồng thời, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính, đó là: