Theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền triển khai Hệ thống dịch vụ tin nhắn tự động và Hệ thống tra cứu tình trạng giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã tiến hành phổ biến, tuyên truyền trực quan tại Bộ phận Một cửa và trên trang thông tin điện tử để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp giao dịch thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan nắm bắt và thực hiện, cụ thể như sau:
Theo Công văn số 790/STP-KSTTHC ngày 25/4/2014 của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện báo cáo định kỳ công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Ban) báo cáo tình hình thực hiện tại cơ quan năm 2016 như sau
Thực hiện Công văn số 910/UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thời gian gửi báo cáo cải cách hành chính (CCHC) định kỳ và Công văn số 932/SNV-CCHC ngày 11/5/2012 của Sở Nội vụ Khánh Hòa về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo CCHC định kỳ; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Ban) báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC 06 tháng đầu năm 2017 tại cơ quan như sau