Triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

| |
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 10316/KH-UBND ngày 22/12/2016 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-KKT ngày 06/01/2017 triển khai thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg và Kế hoạch số 03/KH-KKT ngày 06/01/2017 thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan.
Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức và người lao động cơ quan nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như sau:
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Ban:
Phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính: Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong đó chú trọng các yêu cầu, nội dung, giải pháp về công tác cán bộ trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; và các chính sách, chỉ thị khác có liên quan…
Quán triệt, triển khai đối với CBCC việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công, không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ công chức.
Các nội dung trên sẽ được phổ biến đến CBCC qua hệ thống mạng nội bộ E-Office và sẽ tổ chức Hội nghị phổ biến quán triệt các văn bản vào ngày 19/01/2017. Sau đó nhiệm vụ này được thực hiện thường xuyên, liên tục vào các cuộc họp giao ban hàng tuần.
- Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh CCHC:
Thường xuyên nghiên cứu và đổi mới đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao năng lực, trình độ CBCC, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết của công dân và doanh nghiệp.
Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; đánh giá đúng chất lượng, trình độ của CBCC làm cơ sở để sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động; kiên quyết thực hiện tinh giản số CBCC năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật (nếu có).
Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế liên quan đến chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của cơ quan, quy chế dân chủ, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế văn hóa công sở,….
- Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính:
Kiểm tra thường xuyên và đột xuất về kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát từ nhân dân; về văn hoá công sở; về trách nhiệm và đạo đức, văn hoá giao tiếp; về việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của CBCC tại các phòng, đơn vị trực thuộc Ban. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.
Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính sẽ là một trong những tiêu chí để xếp loại thi đua khen thưởng và đánh giá CBCC cuối năm.
- Nâng cao thái độ phục vụ tổ chức, công dân của CBCC:
CBCC khi giao tiếp, hướng dẫn tổ chức, công dân phải tận tình, chu đáo và thân thiện; không để tổ chức, công dân đi lại nhiều lần; không gây khó khăn, phiền hà; không vô cảm, thiếu tinh thần trách nhiệm khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; khi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân phải ghi phiếu và hướng dẫn cụ thể, đảm bảo yêu cầu hướng dẫn một lần, đầy đủ, đúng quy định. Trường hợp CBCC vi phạm thì tùy mức độ thực hiện việc xử lý theo quy định.
Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đối với người đứng đầu để xảy ra việc CBCC thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.
Ngọc Dung