TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HẠ TẦNG KHU KINH TẾ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG

| |
Thực hiện Luật Xây dựng 2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã thực hiện các thủ tục liên quan và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2708/QĐ-UBND  ngày 13/9/2016 về việc thành lập Ban Quản lý dự án hạ tầng khu kinh tế và Khu công nghiệp (viết tắt là BQLDA) trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

Theo đó, BQLDA là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng và con dấu riêng;

BQLDA có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể: thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư theo quy định đối với các dự án đầu tư tại khu vực khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đối với các dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong làm Chủ đầu tư; Chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật trong quá trình quản lý, điều hành dự án đầu tư và xử lý các vấn đề liên quan theo quy định; Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan để giải quyết các vấn đề bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến các dự án được giao; Đảm bảo thực hiện chế độ thông tin, lưu trữ, bảo mật và báo cáo theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong giao.

Hiện nay, BQLDA đã hoàn thành các thủ tục liên quan và bắt đầu hoạt động từ ngày 01/12/2016.