Phản ánh khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp

| |
Triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Quyết định 1755/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động ổn định.

      Để có cơ sở tiếp tục tổ chức tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong và các Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa trong năm 2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đề nghị các doanh nghiệp phản ánh khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp hiện nay về Ban Quản lý để tổng hợp, giải quyết theo thẩm quyền được giao hoặc báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết đối với các nội dung phản ánh khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền.

       Văn bản phản ánh khó khăn, vướng mắc đề nghị gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong - 6 Lê Thành Phương, Nha Trang, Khánh Hòa hoặc có thể gửi qua fax, email (số fax: 058.3560494, email: pppthao@khanhhoa.gov.vn hoặc qldnkkt@gmail.com).