Triển khai “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017”

| |

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là một hoạt động hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nghị quyết số 29/NQ-TW Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (Khóa XI) đã chỉ rõ một trong các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam là “Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập”; đã được các cơ quan, đơn vị tổ chức đồng bộ, rộng khắp trong cả nước nhiều hoạt động cụ thể diễn ra hàng năm với những chủ đề khác nhau.

Để hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2017” theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại văn bản số 3466/UBND-KGVX ngày 15 tháng 9 năm 2017, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã tổ chức triển khai tại cơ quan  với một số chủ đề sau:

- “Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân”.

- “Học tập để phát triển quê hương đất nước”.

- “Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao”.

- “Học tập của người lớn làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển”.

Thời gian phát động:

Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017, được cập nhật lên trang thông tin điện tử cơ quan tại địa chỉ www.vanphong.khanhhoa.gov.vn và chuyển tải đến công chức, viên chức, lao động trên Hệ thống E-Office của cơ quan.

Nội dung và cách thức tổ chức:

- Các hoạt động trong suốt tuần lễ như: khuyến khích CCVC-LĐ tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; tìm hiểu về truyền thống lịch sử của dân tộc, văn hóa địa phương, …

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Tăng cường các hoạt động tư vấn, tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên Internet, tra cứu tài liệu, các thao tác trên phần mềm một cửa điện tử; xây dựng mục khuyến học, khuyến tài trên trang thông tin điện tử của Ban.

- Vận động gia đình có các thành viên là giáo viên, học sinh và mọi người dân tham gia các cộng đồng, câu lạc bộ đọc sách trực tuyến (đọc sách giấy, sách điện tử,…) phù hợp với những đối tượng khác nhau.

- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc tổ chức tuần lễ. Đặc biệt chú trọng các nội dung tuyên truyền giới thiệu về các hoạt động diễn ra trong tuần lễ trên các phương tiện thông tin trang website, báo, đài để người dân được biết và tham gia.

Tổ chức thực hiện:

- Cấp ủy, Lãnh đạo Ban, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Ban, chỉ đạo triển khai phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập cho CCVC-LĐ, đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng “Tuần lễ hướng ứng học tập suốt đời năm 2017”.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 21/KH-KKT-VP ngày 05/5/2017 của BQL KKT Vân Phong về việc xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” của  Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn 2016-2020, theo Đề án  “Phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh khánh Hòa tại Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 13/8/2014; Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 13/8/2014.

- Văn phòng cơ quan tổ chức tuyên truyền mục đích ý nghĩa của việc tổ chức “Tuần lễ hướng ứng học tập suốt đời năm 2017”. Chú trọng các nội dung tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động diễn ra trong tuần lễ và các gương điển hình tự học, học tập suốt đời, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng mô hình “Đơn vị học tập, “Gia đình học tập” trong cơ quan.

Tin tức khác