Giải pháp nâng cao chỉ số mức độ hài lòng dịch vụ công năm 2017

| |
Năm 2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã có nhiều cải tiến trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, trong đó chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân luôn được chú trọng nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng; tuy nhiên, kết quả Chỉ số mức độ hài lòng của Ban đạt 75.97%, qua đó vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác phục vụ công dân.

Để cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ công trong năm 2017, Ban đã nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những vấn đề còn tồn tại trong công tác phục vụ công dân, đồng thời đề ra một số biện pháp cụ thể như sau:

* Về cải cách thủ tục hành chính:

- Tiếp tục công bố công khai danh mục các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban và kết quả đơn giản hoá TTHC trên trang thông tin điện tử của Ban; bổ sung, cập nhật thường xuyên và hướng dẫn cụ thể cách thức giao dịch, thực hiện thủ tục cho cá nhân, doanh nghiệp.

- Thường xuyên rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban đề nghị bổ sung, đơn giản hoá thủ tục, quy trình cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành nhằm rút ngắn thời gian giải quyết và trả kết quả.

- Xem xét lại thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, đề xuất cho doanh nghiệp miễn nộp các giấy tờ không cần thiết.

* Về thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông:

- Lưu ý những ý kiến đóng góp của công dân để cải thiện thái độ phục vụ công dân; minh bạch, rõ ràng và công bằng khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục.

- Không để tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn. Đối với các hồ sơ Một cửa liên thông phải thường xuyên theo dõi để nắm bắt thông tin, kịp thời báo cáo trong trường hợp chậm trễ do các sở, ngành phản hồi trễ.

- Chủ động tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc.

* Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

- Nghiên cứu vị trí việc làm theo số lượng biên chế được phê duyệt, xem xét phân công công việc theo đúng chức danh, phù hợp với trình độ chuyên môn của CBCC, đề xuất luân chuyển cán bộ theo tình hình thực tế.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC và thường xuyên cử CBCC tham dự các lớp tập huấn khác về chuyên môn nghiệp vụ do các Sở, ngành tổ chức và tự học các lớp cao học để nâng cao trình độ, phục vụ công dân chuyên nghiệp hơn. 

* Về hiện đại hoá hành chính:

- Nghiên cứu bổ sung thêm hình thức, nội dung thông tin dịch vụ công, mở rộng cung cấp thông tin qua website, email để khách hàng kịp thời nắm bắt.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá, cập nhật thông tin thiết yếu về cơ chế, chính sách mới, những thay đổi trên các ngành, lĩnh vực trên trang thông tin điện tử của Ban tại địa chỉ: www.vanphong.gov.vn để doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.

- Thực hiện công tác ISO thường xuyên và bằng nhiều hình thức.

- Tiếp tục nâng cấp trang thông tin điện tử của Ban theo hướng hiện đại và đa dạng, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức dễ dàng tiếp cận thông tin.

- Tiếp tục rà soát nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn an ninh mạng để tham mưu Lãnh đạo Ban về giải pháp kiện toàn.

Để nâng cao chỉ số mức độ hài lòng của Ban trong năm 2017, Ban sẽ quyết liệt chỉ đạo cán bộ công chức chung tay vào công tác cải cách hành chính, vì các giải pháp trên được triển khai đạt hiệu quả khi có sự quan tâm, thường xuyên chỉ đạo của người đứng đầu, sự cộng đồng trách nhiệm, sự nỗ lực của từng CBCC và sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và các cá nhân đến làm việc tại Ban.