TIN VẮN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

| |
Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh Khánh Hòa, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã triển khai tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính cơ quan, ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, Quy chế quản lý và thực hiện công tác CCHC, Bảng chấm điểm thực hiện CCHC của cơ quan gắn với công tác đánh giá công chức và xếp loại thi đua khen thưởng hàng năm để triển khai thực hiện. Đồng thời, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính, đó là:

        Thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan đã đề ra trong năm 2016.

       Cập nhật thông tin website về các nội dung có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn và phân quyền để Quản trị mạng đăng tin; tập trung hoàn thiện trang tiếng Anh về quản lý đầu tư trên website trong tháng 9/2016.

       Kiện toàn và thực hiện việc trao đổi công việc với các cá nhân, cơ quan liên quan bằng thư công vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Cập nhật thời gian thực hiện các báo cáo khi xử lý văn bản trên phần mềm E-Office để các chuyên viên kịp thời xử lý.

       Phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông rà soát, cài đặt phần mềm để thực hiện Quy chế giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa liên thông được ban hành kèm theo Quyết định số 1576/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tiến tới thực hiện việc nhắn tin kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân.

       Nâng cấp, cải tạo nơi làm việc của Bộ phận Một cửa và Văn thư để cải thiện điều kiện làm việc đối với các tổ chức, cá nhân khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. 

       Tăng cường trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính và nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tránh tình trạng công việc bị tồn đọng.

       Rà soát, bổ sung, sửa đổi Quy chế Ban biên tập thông tin website cho phù hợp với tình hình thực tế.

       Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.