GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH

| |
Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Thông tư số 16/2015/TT-BKH ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam, nhằm tạo điều kiện cho việc tiếp nhận và trả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông được ổn định, nề nếp và đúng theo quy định, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã xây dựng Quy chế giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan gồm có 08 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch - đầu tư ngoài ngân sách và đã được  UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 06/6/2016.

       Theo đó, Ban được giao nhiệm vụ chủ trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông đối với 08 thủ tục hành chính, gồm:

       1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư;

       2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh;

       3. Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền UBND tỉnh đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

       4. Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền Ban Quản lý đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

       5. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư;

       6. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh;

       7. Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền UBND tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện Giấp chứng nhận đầu tư;

       8. Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền Ban Quản lý đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

       Quy chế giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong quy định rõ về thời hạn giải quyết của từng thủ tục hành chính; về cơ chế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình giải quyết hồ sơ của cá nhân, tổ chức. Quy chế còn quy định rõ công việc thực hiện ở mỗi khâu đối với từng trường hợp cụ thể, trách nhiệm và thời hạn giải quyết của từng cơ quan, đơn vị, kết quả giải quyết để chuyển đến cơ quan, đơn vị ở bước kế tiếp.

       UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có liên quan thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến nội dung Quy chế để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan biết và thực hiện đúng quy định; khẩn trương cập nhật trên cơ sở dữ liệu Phần mềm một cửa điện tử để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả và chỉ đạo giải quyết hồ sơ bảo đảm đúng thời hạn đã phân định.

       Hiện nay, trên cơ sở Quyết định này, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã xây dựng và trình UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định công bố các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư thay thế cho các thủ tục hành chính trước đây để hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện theo quy định.

TIN VĂN PHÒNG