Thông báo chức danh và chữ ký Trưởng Ban - Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa

| |