Hồ sơ pháp lý dự án Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại

| |

 

STT

Danh mục tài liệu

Tải file

A

Hồ sơ quy hoạch

 

1.       

Công văn số 173/UBND ngày 05/3/2007 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hòa về việc thỏa thuận địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, vị trí dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất làm bãi rác.

CV 173 UBND huyen Ninh Hoa.pdf (947 KB)

2.       

Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 02/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, vị trí dự án nằm trong phạm vi quy hoạch bãi rác Hòn Rọ, Ninh An.

QD 1969 UBND tinh.pdf (7.78 MB)

3.       

Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 17/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, vị trí dự án nằm trong phạm vi quy hoạch khu xử lý chất thải rắn Ninh An.

QD TTg 380-2014.pdf (1.01 MB)

B

Hồ sơ thỏa thuận chủ trương đầu tư

 

4.       

Tờ trình số 01/TT-XLCT ngày 01/11/2006 của Công ty Cổ phần Cựu chiến binh 394 (sau đổi tên thành Công ty Cổ phần Môi trường Khánh Hòa) xin lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn, rác thải công nghiệp.

TTr 01 CCB 394.pdf (966 KB)

5.       

Tờ trình số 02/TT-XLCT ngày 17/01/2007 của Công ty Cổ phần Cựu chiến binh 394 đề nghị thỏa thuận cho lập dự án đầu tư Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp.

TTr 02 CCB 394.pdf (1.44 MB)

6.       

Công văn số 173/UBND ngày 05/3/2007 của UBND huyện Ninh Hòa về việc thỏa thuận địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải rắn công nghiệp.

CV 173 UBND huyen Ninh Hoa.pdf (947 KB)

7.       

Công văn số 764/SKHĐT-HTĐT ngày 27/4/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh về dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác.

CV 764 So KHDT.pdf (2.79 MB)

8.       

Thông báo số 173/TB-UBND ngày 08/5/2007 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư để lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn, chất thải công nghiệp.

TB 173 UBND tinh.pdf (1.46 MB)

C

Hồ sơ cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

 

9.       

Giấy chứng nhận đầu tư số 37221000032, cấp lần đầu ngày 08/5/2008.

GCNDT Lan 0.pdf (2.10 MB)

10.   

Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 1 ngày 05/7/2010.

GCNDT Lan 1.pdf (2.17 MB)

11.   

Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 2 ngày 10/8/2011.

GCNDT Lan 2.pdf (2.45 MB)

12.   

Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 3 ngày 22/8/2014.

GCNDT Lan 3.pdf (2.02 MB)

D

Hồ sơ đất đai

 

13.   

Quyết định cho thuê đất số 1464/QĐ-UBND ngày 23/6/2009 của UBND tỉnh.

QD 1464 UBND tinh.pdf (1.46 MB)

14.   

Hợp đồng thuê đất số 54/2009/HĐTĐ ngày 15/7/2009.

Hop dong thue dat.pdf (1.70 MB)

15.   

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP389668 ngày 04/8/2009.

GCN QSDD.pdf (2.38 MB)

E

Hồ sơ môi trường

 

16.   

Quyết định số 2642/QĐ-BTNMT ngày 22/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp.

QD 2642 BTNMT.pdf (2.75 MB)

17.   

Công văn số 23/2012/MTKH ngày 24/7/2012 của Công ty cổ phần môi trường Khánh Hòa về việc công khai thông tin đánh giá tác động môi trường.

CV 23 Cty MT Khanh Hoa.pdf (316 KB)

18.   

Quyết định số 1950/QĐ-BTNMT ngày 15/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại.

QD 1950 BTNMT.pdf (3.76 MB)

19.   

Công văn số 22/2014/MTKH ngày 24/9/2014 của Công ty cổ phần môi trường Khánh Hòa về việc công khai thông tin đánh giá tác động môi trường.

CV 22 Cty MT Khanh Hoa.pdf (321 KB)

20.   

Công văn số 1280/TCMT-QLCT&CTMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép dự án vận hành thử nghiệm.

CV 1280 TCMT.pdf (1.04 MB)

21.   

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 1-2-3-4-5-6.095.VX ngày 31/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Giay phep XLCTNH.pdf (11.51 MB)f

F

Hồ sơ khác

 

22.   

Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy số 107/TD-PCCC ngày 28/7/2010 của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khánh Hòa.

GCN PCCC.pdf (1.31 MB)

23.   

Giấy phép xây dựng số 04/GPXD-KKT ngày 05/8/2010 của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

Giay phep XD.pdf (1.81 MB)