Biểu mẫu thực hiện khai trình sử dụng lao động và báo cáo tình hình thay đổi lao động định kỳ 6 tháng/hàng năm

| |

Thực hiện Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đề nghị các Doanh nghiệp thực hiện khai trình việc sử dụng lao động và báo cáo tình hình thay đổi lao động, cụ thể như sau:

       Thực hiện Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đề nghị các Doanh nghiệp thực hiện khai trình việc sử dụng lao động và báo cáo tình hình thay đổi lao động, cụ thể như sau:

       - Khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động (mẫu số 05);

       - Báo cáo tình hình thay đổi về lao động định kỳ 6 tháng và hàng năm trước ngày 25 tháng 5 và ngày 25 tháng 01 hàng năm (mẫu số 07).