Về việc đăng ký giao ước thi đua 2016

| |
Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và Quy chế Thi đua, Khen thưởng đối với doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vân Phong và các Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa do Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-KKT ngày 17/6/2015; Trong đó có quy định: Các tập thể, cá nhân có quyền và nghĩa vụ tham gia các phong trào thi đua, đăng ký giao ước thi đua,  xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua làm cơ sở bình xét các danh hiệu thi đua trong năm.

- Công văn số 74 /KKT-QLDN;

- Quyết định số 59/QĐ-KKT;

- Mẫu đăng ký giao ước thi đua.