Quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính

| |
STT Tên quy trình Lĩnh vực Chi tiết
1 Quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Tải về
2 Cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Tải về
3 Quy trình xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường Tải về
4 Quy trình thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết Môi trường Tải về
5 Quy trình thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường Tải về
6 Quy trình thẩm định thiết kế cơ sở dự án nhóm B và nhóm C Xây dựng Tải về
7

Quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ưu đãi mẫu D qua internet

 Công thương Tải về 
8

Quy trình Chấp thuận Nội quy lao động

Lao động - Thương binh và Xã hội Tải về
9

Quy trình Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Lao động - Thương binh và Xã hội   Tải về
10

Quy trình Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

 Lao động - Thương binh và Xã hội   Tải về
11

Quy trình Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

 Lao động - Thương binh và Xã hội    Tải về
12 Quy trình cấp, điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng  Xây dựng Tải về
13  Quy trình quản lý văn bản đi và đến   Tải về
14 Quy trình đánh giá nội bộ   Tải về
15 Quy trình họp xem xét lãnh đạo   Tải về
16 Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp   Tải về
17 Quy trình kiểm soát tài liệu hồ sơ   Tải về
18 Quy trình miễn giảm thuê đất Đất đai Tải về
19 Quy trình miễn tiền sử dụng đất Đất đai Tải về
20 Quy trình tuyển dụng đào tạo   Tải về
21 Sổ tay chất lượng   Tải về