Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và đánh giá, nhận xét CBCC tham gia thực hiện giải quyết TTHC tháng 6/2017

| |
Chi tiết: Tải về