DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG

| |

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương

2

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh

3

Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền UBND tỉnh đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

4

Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền Ban Quản lý đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

5

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

6

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu của UBND tỉnh

7

Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền UBND tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đầu tư

8

Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền Ban Quản lý đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đầu tư

9

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

10

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

11

Thủ tục giãn tiến độ đầu tư

12

Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

II. Lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội

1

Thủ tục Cấp mới Giấy phép lao động cho người nước ngoài

2

Thủ tục Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài

3

Thủ tục Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động

4

Thủ tục Chấp thuận Nội quy lao động

III. Lĩnh vực Công thương

1

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ưu đãi mẫu D qua Internet

IV. Lĩnh vực Xây dựng

1

Thủ tục Cấp, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép xây dựng các công trình xây dựng

2

Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở nhóm B và nhóm C

V. Lĩnh vực Môi trường

1

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

2

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

3

Thủ tục Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

VI. Lĩnh vực Đất đai

1

Thủ tục Xác định, ban hành quyết định miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2

Thủ tục Xác định, ban hành quyết định miễn, giảm tiền thuê đất cho tổ chức, cá nhân thuê đất trong Khu kinh tế thực hiện dự án đầu tư (bao gồm: miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản; miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật về đầu tư; miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động).