Việc tổ chức Ngày Pháp luật nhằm giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân

| |
Ngày 22-10-2013, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 6022/KH-UBND về tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa đã phỏng vấn Tiến sĩ Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh xung quanh vấn đề này.

- P.V: Xin ông cho biết, mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

- Ông Lê Xuân Thân: Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Ngày Pháp luật) được quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20-6-2012. Theo đó, ngày 9-11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày thông qua Hiến pháp đầu tiên của nước ta 9-11-1946).

Việc tổ chức Ngày Pháp luật nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân. Thông qua việc tổ chức Ngày Pháp luật nhằm thu hút sự quan tâm của toàn xã hội đối với sự kiện mang tính chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước, qua đó động viên, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và mọi công dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác PBGDPL, nâng cao hiệu quả thực thi và ý thức bảo vệ pháp luật.

- P.V: Xin ông cho biết, trong tuần lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam sẽ diễn ra những hoạt động gì?

- Ông Lê Xuân Thân: Ngày Pháp luật năm 2013 có chủ đề “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tại Khánh Hòa, từ ngày 4 đến ngày 10-11-2013, sẽ có các hoạt động nổi bật như:

Tổ chức các hội nghị, thi tìm hiểu pháp luật, các hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật để tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội, các văn bản pháp luật khác của Trung ương và địa phương liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của mọi cá nhân, tổ chức trong đời sống xã hội.

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự, tin, bài, trả lời phỏng vấn… về Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan qua các phương tiện: panô, áp phích, băng rôn, cờ trên các tuyến đường chính, các khu trung tâm, các cơ quan trường học, địa điểm công cộng; tổ chức đội xe cổ động diễu hành tại thành phố Nha Trang, Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa.

Các cơ quan, tổ chức, địa phương sẽ lựa chọn các nội dung, hình thức phù hợp để triển khai Ngày Pháp luật đảm bảo hiệu quả và thiết thực.

- P.V: Ông có thể cho biết, một số kết quả nổi bật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Khánh Hòa?

- Ông Lê Xuân Thân: Trong năm 2013, công tác tư pháp nói chung và công tác PBGDPL của tỉnh Khánh Hòa đã được triển khai cả về chiều rộng và chiều sâu, cụ thể:

Triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung sửa đổi Hiến pháp 1992 và Luật Đất đai 2003, Luật PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh; kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL của tỉnh; tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình PBGDPL của Chính phủ giai đoạn 2008 - 2012 tại Khánh Hòa; tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” giai đoạn 2009 – 2012.

Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các đề án: “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên”; “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” giai đoạn 2013 - 2016; Tuyên truyền, PBPL theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng trong cán bộ và nhân dân từ năm 2012 đến 2016; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở; xây dựng kế hoạch liên tịch về việc tăng cường công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013 - 2017.

Trong năm 2013, toàn tỉnh đã tổ chức trên 5.000 cuộc PBGDPL với hàng chục vạn lượt người được nghe, giới thiệu về các văn bản luật do Quốc hội và các văn bản pháp luật khác; chuyên mục pháp luật trên Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa và các trang thông tin điện tử được xây dựng và đăng tải ngày càng có chất lượng; tổ chức 600 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với tổng số 50.683 người dự thi; củng cố, thành lập mới các câu lạc bộ pháp luật, hiện nay toàn tỉnh có trên 400 câu lạc bộ pháp luật với tổng số thành viên là 21.701. Toàn tỉnh đã xây dựng 642 Tủ sách pháp luật ở cấp xã, 440 Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị; tiến hành hòa giải trên 1000 vụ tranh chấp, xích mích nhỏ trong nhân dân ở cơ sở với tỷ lệ hòa giải thành đạt gần 90%.

Những thành tích trong công tác PBGDPL nói trên đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân của tỉnh nhà.

- P.V: Xin cảm ơn ông!

Theo Cổng thông tin điện tử Tỉnh Khánh Hòa