Về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia CVN ISO 9001:2008 tại Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

| |
Nội dung chi tiết: 63.compressed.pdf (2.08 MB)