Về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

| |
Nội dung chi tiết: Tải về