Triển khai hệ thống dịch vụ tin nhắn tự động và tra cứu tình trạng giải quyết thủ tục hành chính

| |
Theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền triển khai Hệ thống dịch vụ tin nhắn tự động và Hệ thống tra cứu tình trạng giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã tiến hành phổ biến, tuyên truyền trực quan tại Bộ phận Một cửa và trên trang thông tin điện tử để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp giao dịch thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan nắm bắt và thực hiện, cụ thể như sau:

* Hệ thống dịch vụ tin nhắn tự động (SMS) thông báo kết quả giải quyết TTHC:

- Người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC tại Ban sẽ được đề nghị cung cấp số điện thoại di động để nhận tin nhắn thông báo kết quả giải quyết TTHC.

- Tin nhắn thông báo kết quả giải quyết TTHC được gửi hoàn toàn miễn phí đến số điện thoại di động của người dân, tổ chức, doanh nghiệp và được thực hiện theo cơ chế tự động từ phần mềm Một cửa điện tử của Ban. Bao gồm: tin nhắn thông báo khi có kết quả giải quyết TTHC; tin nhắn thông báo khi hồ sơ của khách hàng cần bổ sung giấy tờ và tin nhắn xin lỗi khách hàng khi hồ sơ đến hạn giải quyết nhưng chưa có kết quả.

* Hệ thống tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ:

- Người dân, tổ chức, doanh nghiệp nếu có nhu cầu tra cứu tình trạng giải quyết đối với các hồ sơ TTHC được thực hiện tại Ban thì có thể nhắn tin để biết thông tin. Cước phí cho 01 lần nhắn tin tra cứu là 1.000 đồng (một nghìn đồng), không giới hạn số lần nhắn tin tra cứu đối với mỗi hồ sơ.

- Cú pháp tin nhắn và đầu số: MCKH_Mã số biên nhân và gửi dến đầu số 8083. Trong đó:

+ “MCKH” là tên cú pháp, viết tắt của cụm từ “Một cửa Khánh Hoà”;

+ Dấu “_” là khoảng trắng;

+ Mã số biên nhận là mã số Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

(Ví dụ: MCKH 0101701234 gửi 8083)

- Sau khi nhận được tin nhắn, hệ thống sẽ tự động phản hồi tình trạng giải quyết hồ sơ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp với nội dung như sau: “Hồ sơ của quý Ông/Bà ({Mã số biên nhận}) hiện đang ở bước {tên bước giải quyết hiện tại}, trạng thái hồ sơ: {Đúng hạn/ Trễ hạn}”.

Việc triển khai Hệ thống dịch vụ tin nhắn tự động và Hệ thống tra cứu tình trạng giải quyết TTHC sẽ giúp các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhanh chóng cập nhật tình trạng hồ sơ được giải quyết đến giai đoạn nào và có thể nhận được kết quả sớm nhất mà không mất thời gian tìm hiểu như trước đây.