Thông báo Kết luận tại Hội nghị công bố Chỉ số mức độ hài lòng năm 2016 và đề ra biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công năm 2017

| |
Nội dung chi tiết: Tải về