Báo cáo về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2017

| |
Thực hiện Công văn số 910/UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thời gian gửi báo cáo cải cách hành chính (CCHC) định kỳ và Công văn số 932/SNV-CCHC ngày 11/5/2012 của Sở Nội vụ Khánh Hòa về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo CCHC định kỳ; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Ban) báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC 06 tháng đầu năm 2017 tại cơ quan như sau
Nội dung chi tiết: Tải về