Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

| |
Theo Công văn số 790/STP-KSTTHC ngày 25/4/2014 của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện báo cáo định kỳ công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Ban) báo cáo tình hình thực hiện tại cơ quan năm 2016 như sau
Nội dung chi tiết: Tải về